^Góra strony
 • 1 JĘZYKI OBCE
  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) w zakresie rozszerzonym - po 4 godz./tyg. w małych grupach.
 • 2 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
  Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie.
 • 3 WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 26 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole.
 • 4 E-DZIENNIK UCZNIA
  W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E- dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego.
 • 5 WYKWALIFIKOWANA KADRA
  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.
baner

Statut Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Obornikach

STATUT

PRYWATNEGO GIMNAZJUM Nr 1

W OBORNIKACH

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TYP, ZADANIA SZKOŁY

 

§ 1

 

1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

2. Siedziba Prywatnego Gimnazjum Nr 1 znajduje się w Obornikach przy ulicy Adama Mickiewicza 3 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

3. Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach działa zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji placówek oświatowych.

4. Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach działa w oparciu o następujące akty prawne:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (jednolity tekst Dz. U. 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

2) Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz.142 z późniejszymi zmianami);

3) Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703 z późniejszymi zmianami);

4) Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami);

5) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz.458 z późniejszymi zmianami);

6) Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz.232 z późniejszymi zmianami);

7) Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami);

8) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

 

§ 2

 

1. Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach realizuje programy nauczania, stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenie egzaminów zgodnie i na zasadach określonych przez MEN. Prowadzi również dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

2. Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

§ 3

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr

wszystkich pieczęci.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

 

§ 4

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej,

b) Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawne, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r.,

c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

d) wpaja normy i zasady moralne respektujące społecznie pożądany charakter stosunków międzyludzkich,

e) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych i sportowych,

f) rozbudza pragnienie czynnego uczestnictwa w kulturze dla rozwijania postaw twórczych i własnej aktywności kulturalnej,

g) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,

h) zapewnia uczniom opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć przez nią organizowanych,

i) Szkoła zapewnia uczniom w zakresie podstawowym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

2. Szczegółowe cele dydaktyczne określają programy nauczania, cele wychowawcze, program wychowawczy szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ.

 

§ 5

 

1. Organem nadzorującym pracę Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Obornikach jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

2. Osobą prowadzącą Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach jest mgr Magdalena Krupczyńska.

3. Magdalena Krupczyńska pełni funkcję dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych.

 

§ 6

 

1. Mgr Magdalena Krupczyńska nadzoruje działalność szkoły w ramach następujących kompetencji:

a) opracowuje i proponuje zmiany I Statutu Szkoły,

b) zatrudnia dyrektora szkoły ds. dydaktycznych oraz rozwiązuje umowę o pracę lub umowę zlecenie z dyrektorem szkoły,

c) zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

d) zatwierdza budżet oraz nadzoruje działalność finansową i administracyjną szkoły,

e) ustala wysokość czesnego,

f) opiniuje pracę pracowników szkoły, w tym zatwierdza oceny pracy nauczycieli,

g) dba o bazę materialną szkoły,

h) rozpatruje skargi, wnioski i odwołania uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły,

i) rozpatruje odwołania uczniów i rodziców w sprawie podjętych przez dyrektora decyzji o skreśleniu z listy uczniów,

j) na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego nadaje imię szkole,

k) może ufundować stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który osiągnął najwyższą średnią w szkole,

l) na wniosek dyrektora szkoły ds. dydaktycznych może przyznać nagrodę nauczycielowi wyróżniającemu się w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANA SZKOŁY I ZAKRES ICH ZADAŃ.

 

§ 7

 

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły ds. ekonomiczno-administracyjnych

b) Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych

c) Rada Pedagogiczna

d) Samorząd Uczniowski

 

§ 8

 

1. Dyrektora szkoły ds. dydaktycznych zatrudnia oraz rozwiązuje z nim umowę o pracę lub umowę zlecenie mgr Magdalena Krupczyńska.

2. Dyrektor ds. dydaktycznych kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do obowiązków dyrektora ds. dydaktycznych należy w szczególności:

a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły (plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć),

b) opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,

c) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,

d) dobór kadry pedagogicznej,

e) opracowanie regulaminu premiowania i nagradzania,

f) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

g) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

h) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,

i) przynajmniej dwa razy w ciągu roku dokonywanie podsumowania pracy Szkoły oraz wyników klasyfikacji uczniów,

j) dbanie o mienie Szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

k) wnioskowanie do osoby prowadzącej Szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej Szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły,

l) realizowanie zarządzeń osoby prowadzącej Szkołę dotyczących wyników działania Szkoły,

4. Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych ma prawo do:

a) kierowania pracą pracowników Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy,

b) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,

c) dokonywania oceny pracy nauczycieli,

d) przyjmowania uczniów do Szkoły,

e) wykorzystania zasobów materialnych i finansowych zgodnie z zatwierdzonym przez osobę prowadzącą Szkołę budżetem,

f) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,

g) karania i nagradzania uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Praw i Obowiązków Uczniów Gimnazjum Nr 1 w Obornikach, w tym skreślenia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych wykonuje również inne powierzone przez osobę prowadzącą zadania.

6. Przewiduje się utworzenie stanowiska z-cy dyrektora, który wykonuje obowiązki dyrektora Szkoły ds. dydaktycznych pod jego nieobecność.

 

§ 9

 

1. Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Obornikach tworzą wszyscy zatrudnieni w nim nauczyciele.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia wychowania i opieki.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może uczestniczyć osoba prowadząca szkołę, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni goście.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy osoby prowadzącej Szkołę lub Kuratora Oświaty w Poznaniu przy co najmniej 1/3 składu członków.

6. Planowane posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są według Art. 40 punkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

7. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych.

8. Zebrania plenarne są organizowane:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) po każdym semestrze (klasyfikowanie i promowanie uczniów),

c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

d) w miarę bieżących potrzeb.

9. Przewodniczący (dyrektor szkoły) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o planowanym zebraniu podawane są z wyprzedzeniem 7 dni.

10. Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

11. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzenie planów Szkoły

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

c) wnioskowanie o skreślenie z listy uczniów

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole.

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) organizacja pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b) regulaminy wewnętrzne i inne dokumenty regulujące pracę Szkoły.

12. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą Szkołę, która uchyla uchwałę, jeśli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

13. Decyzja ta jest w tym względzie ostateczna.

14. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i przedstawia do uchwalenia osobie prowadzącej Szkołę.

15. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do osoby prowadzącej Szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły.

16. Osoba prowadząca Szkołę jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

17. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

18. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności.

19. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

20. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej poruszanych na posiedzeniu problemów.

21. Obowiązkiem wychowawców klas i opiekunów pracowni przedmiotowych jest poinformowanie uczniów o przepisach BHP obowiązujących podczas lekcji oraz w drodze do szkoły. Adnotacja o przekazaniu informacji winna znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.

22. Rodzice lub opiekunowie uczniów mogą sprawować opiekę podczas zajęć pozalekcyjnych typu: wycieczki, uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe, itp..

23. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zapewniających bezpieczeństwo uczniom.

24. Rada Pedagogiczna nie ponosi odpowiedzialności za sprawy wynikające z nieobecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.

25. Szczegółowe powinności wychowawcze będące wynikiem pracy edukacyjnej nauczycieli i wychowawców klasowych znajdują się w szkolnym programie wychowawczym.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

 

§ 10

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 11

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;

2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła;

5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

7) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;

8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;

9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom;

10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowania i opieki.

 

 

 

§ 12

 

Zasady współpracy organów Szkoły:

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.

6. Uczniowie przedstawia wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoją reprezentację: Samorząd Uczniowski.

7. Samorząd Uczniowski przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.

8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania Szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.

10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

 

§ 13

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły:

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły i osoby prowadzącej Szkołę.

2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.

4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.

5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje osoba prowadząca.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA SZKOŁY.

 

§ 14

 

1. W Prywatnym Gimnazjum nr 1w Obornikach realizowany jest program 3-letniego gimnazjum według zasad określonych przez MEN.

 

§ 15

 

1. Organizacja nauczania w danym roku szkolnym przebiega zgodnie z planem określonym w arkuszu organizacji szkoły.

2. Arkusz organizacyjny Szkoły opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia osobie prowadzącej Szkołę.

 

§ 16

 

1. Podstawową jednostką organizacji jest oddział (klasa).

2. Zajęcia z j. obcych, informatyki, wychowania fizycznego prowadzone są w grupach.

3. Dopuszcza się również podział na innych zajęciach.

 

§ 17

 

1. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze (lekcje) trwają 45 minut.

2. Zajęcia szkolne realizowane są zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opublikowanym przez MEN

 

§ 18

 

1. W szkole przyjęto następującą skalę ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych znak "+" lub "- "

2. Przyjmuje się skalę ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne. nieodpowiednie i naganne.

3. Szczegółowe kryteria ocen z zajęć edukacyjnych i sprawowania znajdują się w oddzielnych dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego Statutu.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także śródroczne i roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zawiadomienia Rodziców ucznia o zagrażających mu ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem półrocza oraz na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.

6. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną. Wychowawca przesyła dokument pocztą lub przez ucznia, do którego rodziców jest on skierowany. Może także poprosić rodziców o przybycie do szkoły. Rodzice po zapoznaniu się z treścią podpisują je. Wychowawca przechowuje podpisane zawiadomienie w swojej dokumentacji przez okres półrocza.

 

§ 19

 

1. Szczegółową organizację pracy, w tym zasady bezpieczeństwa określają poszczególne regulaminy pracowni przedmiotowych, w których uczniowie będą odbywali zajęcia (gabinet fizyki, chemii, informatyki, sali gimnastycznej).

2. Dla potrzeb uczniów Szkoła prowadzi bibliotekę.

 

§ 20

 

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania:

a) Księga Uczniów

b) dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

c) dziennik elektroniczny

d) arkusze ocen uczniów i księgi ocen

e) protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów (klasyfikacyjne, sprawdzające)

f) uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania oraz ukończenia Szkoły

g) prace kontrolne i egzaminacyjne

h) zezwolenia na indywidualny tok nauczania.

i) pisemną zgodę rodziców na uczestniczenie w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.

2. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi przez MEN.

 

§ 21

 

1. Szkoła realizuje zasady BHP określone dla szkół publicznych (Rozporządzenie z dnia 17.08.1992 r., Zmiany Dz. U. Nr 119/96).

 

ROZDZIAŁ V

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

 

§ 22

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy - zlecenia, zgodnie z Kodeksem Pracy.

2. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia mgr Magdalena Krupczyńska.

3. Kontrakty i inne umowy cywilno-prawne z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły

podpisuje mgr Magdalena Krupczyńska.

4. Wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkoły ustala osoba prowadząca szkołę.

5. Kwalifikacje nauczycieli Gimnazjum określa art. 7. ust.3, pkt 6 Ustawy o systemie oświaty.

6. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagoga są posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 23

 

1. Wymiar zatrudnienia nauczycieli Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach ustala osoba prowadząca szkołę.

 

§ 24

 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, w trybie i na zasadach określonych przez osobę prowadzącą Szkołę.

2. Uzyskanie negatywnej oceny powoduje rozwiązanie umowy.

 

§ 25

 

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

4) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz innych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych według formy ustalonej przez Wewnątrzszkolny System Oceniania;

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

7) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

8) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia;

10) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, dziennika elektronicznego, arkuszy ocen i innych dokumentów;

12) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

13) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

14) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

15) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców.

16) nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z procesem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym szkoły.

 

§ 26

 

Zadania wychowawców klas

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

4) wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem;

5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

6) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

7) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

8) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

15) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska);

16) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

19) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów;

20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy;

3. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli.

4. Wychowawca wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

§ 27

 

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania, agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne; nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin;

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

5) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

6) nie dopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych i miejscach ustronnych;

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do:

1) niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

2) zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych w pracowniach, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym (np. komputerowym); rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i ewentualnych przyrządów lub narzędzi, a także inne nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów;

3) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Gimnazjum.

10. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi lub nadzorować, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

6) uczniów (w wyjątkowych sytuacjach) chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej (pracowni).

11. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

§ 28

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy po uprzednim uzgodnieniu tego z osobą prowadzącą.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 29

 

1. Prawa i obowiązki oraz zasady nagradzania i karania uczniów reguluje Karta Praw i Obowiązków Uczniów Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach.

 

§ 30

 

Karta Praw i Obowiązków Uczniów Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach otrzymuje brzmienie:

 

Część I - PRAWA

 

Uczniowie mają prawo do:

1. Wykorzystywania wszystkich możliwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

2. Wyrażania opinii dotyczących treści nauczania, uzyskania na nie odpowiedzi.

3. Przedstawienia wychowawcy klasy, opiekunowi, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi lub wyjaśnienia.

4. Poszanowania własnej godności.

5. Wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły w sposób nie uwłaczający niczyjej godności.

6. Uczestnictwa w całokształcie zajęć pozalekcyjnych.

7. Reprezentowanie szkoły w zawodach i innych imprezach jeśli odbywa się to po zajęciach lekcyjnych. Jest wówczas zwolniony z odpytywania w dniu następnym.

8. Do przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych.

9. Do jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swoich umiejętności.

10. Do powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

11. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzianu i oceny wiedzy lub umiejętności w uzgodnionym terminie.

12. Ponownego wytłumaczenia tematu, gdy klasa na tej samej lekcji zgłosi, że go nie zrozumiała.

13. Nie bycia przygotowanym do lekcji z danego przedmiotu w szczególnych przypadkach losowych.

14. Nie oceniania z nowego tematu w dniu, w którym temat ten został dopiero przedstawiony.

15. Otrzymania w ciągu dwóch tygodni poprawionych prac pisemnych.

16. Gruntowego zapoznania się z poprawioną pracą pisemną.

17. Kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy. Kartkówki nie są zapowiadane. Ich ilość w tygodniu i dniu jest nieograniczona. Oceny z nich są traktowane jak odpowiedzi ustne.

18. Zwolnienia z odpytywania po przynajmniej tygodniowej nieobecności w pierwszym tygodniu po przybyciu na każdej lekcji z poszczególnych przedmiotów.

19. Uczestnictwa w posiedzeniach Rad Pedagogicznych rozpatrujących sprawy uczniów, jeżeli należy do samorządu klasowego lub szkolnego.

20. Powiadomienia go z tygodniowym wyprzedzeniem o lekcji powtórzeniowej z danego przedmiotu.

21. Do otrzymania nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej lub kulturalnej.

22. Brania udziału w konkursach przedmiotowych.

23. Odwołania się do osoby prowadzącej Szkołę, jeśli powstał spór, którego nie rozstrzygnięto w Szkole.

24. Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym jest osobistą sprawą ucznia.

25. Do konkursu na szczeblu szkolnym uczeń przygotowuje się sam.

26. Uczeń ma prawo do pomocy i opieki ze strony nauczyciela przedmiotu.

27. Uczniowi biorącemu udział w konkursie na szczeblu szkolnym nie przysługuje dodatkowy dzień wolny przed konkursem.

28. W dniu konkursu uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych, a w dniu następnym z odpytywania.

29. Za udział w konkursie na szczeblu szkolnym uczniowi przysługuje: ocena cząstkowa - celujący, jeżeli uzyskał 50% możliwych punktów i podwyższenie o cały stopień oceny semestralnej za zakwalifikowanie się do konkursu szczebla wyższego.

30. Udział ucznia w konkursie szczebla wyższego jest sprawą ucznia i szkoły.

31. Obowiązkiem nauczyciela jest opieka, pomoc i dodatkowa praca z uczniem, który zakwalifikował się do konkursu wyższego szczebla.

32. Uczniowi biorącemu udział w konkursie na szczeblu rejonowym przysługują 2 dni wolne od zajęć lekcyjnych przed zawodami, a biorącemu udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim 3 dni.

 

 

Część II - OBOWIĄZKI

 

Uczniowie mają obowiązek:

1. Zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny człowieka

2. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych i uczestnictwa w nich.

3. Postępowania zgodnie z dobrem szkoły i jej społeczności.

4. Przestrzegania zarządzeń Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleń Samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego.

5. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

6. Troszczenia się o mienie Szkoły, utrzymywanie czystości, ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku zawinionego zniszczenia.

7. Przestrzegania zasad higieny osobistej.

8. Pisania sprawdzianów w terminach wyznaczonych przez nauczyciela (zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi sprawdzianów).

9. Jeżeli uczeń nie był obecny na zajęciach, musi swoją nieobecność usprawiedliwić w ciągu pierwszego tygodnia po powrocie do szkoły.

10. Za usprawiedliwienie uważa się wydane przez lekarza zaświadczenie o chorobie albo pisemne wyjaśnienie nieobecności ucznia przez jego rodziców lub opiekuna.

11. Nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na ocenę z zachowania.

12. Trzy spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

13. Przy 15 godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia w formie pisemnej lub w formie bezpośredniej.

 

 

Część III - NAGRODY I KARY

 

Uczeń otrzymuje nagrodę za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie w szkole i poza nią, znaczące osiągnięcia w zawodach, konkursach, turniejach, itp.

1. Przyznaje się nagrody indywidualne:

a) pochwała wychowawcy,

b) pochwała dyrektora,

c) nagroda książkowa lub rzeczowa,

d) list pochwalny do rodziców,

e) upominek od samorządu szkolnego. 

2. Wysokość nagród ustala co roku dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą Szkołę.

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów uczeń może zostać ukarany:

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy lub opiekuna klasy z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,

b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

c) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły,

d) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,

e) zawieszeniem w prawach ucznia,

f) skreśleniem z listy uczniów.

4. Skreślenie z listy uczniów następuje za:

a) niepłacenie czesnego więcej niż 2 miesiące (bez ważnego powodu),

b) konflikty z prawem (bójki, kradzieże), rażące naruszenie godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,

c) na wniosek rodziców.

5. Tok postępowania w przypadku ucznia kwalifikującego się do skreślenia z listy uczniów szkoły:

a) wychowawca klasy stawia przed Radą Pedagogiczną wniosek, który przedstawia wszystkie oddziaływania wychowawcze i ich skutki, zastosowane dotąd kary przewidziane Statutem Szkoły,

b) z wnioskiem powinien być zapoznany uczeń i jego rodzice (lub opiekunowie prawni),

c) Rada Pedagogiczna wnioskuje do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na posiedzeniu plenarnym,

d) decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły,

e) dyrektor wydaje decyzję po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony ucznia i jego rodziców (lub opiekunów),

f) rodzice ucznia mają prawo wnieść odwołanie od powyższej decyzji w terminie 3 dni do osoby prowadzącej Szkołę,

g) osoba prowadząca Szkołę rozpatruje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy uczniów oraz innych rodzajów stosowanych w Szkole kar w terminie 14 dni.

6. Za umyślne szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.

 

ROZDZIAŁ VI

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

§ 31

 

1. Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Obornikach uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:

a) czesne uczniów

b) subwencja oświatowa w wysokości przewidzianej przez Ustawę o Systemie Oświaty ze środków budżetowych Urzędu Miasta Obornik

c) ewentualna pomoc finansowa i materialna osób prawnych i fizycznych.

 

§ 32

 

1. Wysokość czesnego ustala osoba prowadząca Szkołę.

2. Z chwilą przyjęcia ucznia do Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach rodzice zobligowani są do podpisania zobowiązania dotyczącego wnoszenia czesnego oraz wpłacenie kwoty wpisowego.

3. Wnioski o obniżenie czesnego, w wyjątkowych sytuacjach, rozpatruje dyrektor Szkoły, a zatwierdza osoba prowadząca Szkołę.

 

§ 33

 

1. Gospodarkę finansową prowadzi się na zasadach określonych w innych przepisach.

2. Nadzór nad działalnością finansową i materialną Szkoły prowadzi osoba prowadząca placówkę.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY.

 

§ 34

 

1. Do Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Obornikach przyjmowani są absolwenci klas VI szkół podstawowych na podstawie złożonego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2. Rodzice i uczniowie klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szkolnego podpisują umowę o kształceniu w Prywatnym Gimnazjum Nr 1 w Obornikach.

3. Umowa określa:

a) prawa i obowiązki ucznia Szkoły i jego rodziców,

b) zasady finansowania Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach

Szkolny System Oceniania

 

§ 35

Szkolny system oceniania został przygotowany w oparciu o zarządzenia MEN, podstawy programowe i programy nauczania poszczególnych przedmiotów.

 

Cel, zakres i przedmiot oceniania

 

§ 36

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowanie oceny (fragment rozporządzenia MEN z 19 kwietnia 1999 r.).

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- wspieranie rozwoju ucznia,

- motywowanie ucznia do dalszej pracy,

- określenie jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji i trudności,

- określenie dalszej ścieżki edukacyjnej,

- poinformowanie (uczniów i opiekunów) o efektywności procesu uczenia się i nauczania,

- poznanie stopnia opanowania materiału,

- poznanie stopnia opanowania umiejętności,

- określenie, jak uczeń stosuje wiedzę w typowych sytuacjach,

- sprawdzenie, czy uczeń potrafi pracować samodzielnie,

- sprawdzenie, czy i jak pracuje w grupie,

- porównanie osiągnięć uczniów ze standardami,

- dokonanie klasyfikacji i przygotowanie do dalszego etapu kształcenia,

- ustalenie pozycji ucznia, klasy, szkoły,

- ocenę efektów pracy szkoły, stosowanych metod i programów w stosunku do zakładanych celów.

 

Oceniając postępy ucznia nauczyciel musi zwrócić uwagę nie tylko na rzeczywistą jego wiedzę, lecz także na wiele innych czynników, które kształtowane są na danym etapie kształcenia. Dlatego też, obok oceny zasobu zdobytej wiedzy, oceniamy również:

- umiejętność współpracy w grupie,

- umiejętność pracy samodzielnej,

- zaangażowanie w proces nauczania i uczenia się,

- posługiwanie się językiem przedmiotu,

- stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych,

- umiejętność interpretacji i uzasadniania,

- umiejętność samooceny.

 

Oceniane są wszystkie formy aktywności ucznia:

- wypowiedzi ustne,

- wypowiedzi pisemne,

- systematyczna ocena prac domowych

- wykonane doświadczenia,

- wykonane projekty,

- wykonane dzieła,

- zaangażowanie w proces uczenia się.

 

W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem jednak przestrzegania następujących zasad oceniania:

- akceptacja pozytywów (zwracamy uwagę szczególnie na silne strony ucznia, nie ograniczamy się jedynie do wskazywania jego słabych punktów, co w efekcie zaniża jego ocenę końcową, powodując zniechęcenie do dalszej pracy),

- obiektywizm,

- jawność oceniania (ucznia informujemy o każdej ocenie podając uzasadnienie, rodzica co najmniej raz w miesiącu, sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela)

- systematyczność oceniania - dokonujemy oceny w następujących sytuacjach:

a) gdy widoczny jest wysiłek ucznia włożony w przygotowanie zadania,

b) każdą pracę kontrolną,

c) wypowiedź ustną (co najmniej raz w semestrze)

d) po zakończeniu realizacji działu programowego,

e) na początku i na końcu każdego etapu kształcenia,

f) na koniec semestru, roku szkolnego,

- ścisłe określenie norm i kryteriów oceniania (każdy nauczyciel na początku roku szkolnego określa dokładnie sposób oraz zakres i częstotliwość oceniania uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu).

 

Uczeń oceniany w szkole ma prawo do:

- Powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

- Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzianu i oceny wiedzy lub umiejętności w uzgodnionym terminie.

- Ponownego wytłumaczenia tematu, gdy klasa na tej samej lekcji zgłosi, że go nie zrozumiała.

- Nie bycia przygotowanym do lekcji z danego przedmiotu w szczególnych przypadkach losowych.

- Nie oceniania z nowego tematu w dniu, w którym temat ten został dopiero przedstawiony.

- Otrzymania w ciągu dwóch tygodni poprawionych prac pisemnych.

- Gruntowego zapoznania się z poprawioną pracą pisemną.

- Kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy. Kartkówki nie są zapowiadane. Ich ilość w tygodniu i dniu jest nieograniczona. Oceny z nich są traktowane jak odpowiedzi ustne.

- Zwolnienia z odpytywania po przynajmniej tygodniowej nieobecności w pierwszym tygodniu po przybyciu na każdej lekcji z poszczególnych przedmiotów.

- Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

a) celujący - 6

b) bardzo dobry - 5

c) dobry - 4

d) dostateczny - 3

e) dopuszczający - 2

f) niedostateczny - 1.

W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie " +" lub " - ".

- Prace pisemne, testy, itp. ocenia się posługując się następującą skalą:

a) ocena dopuszczająca - 30% poprawnych odpowiedzi

b) ocena dostateczna - 50% poprawnych odpowiedzi

c) ocena dobra - 75% poprawnych odpowiedzi

d) ocena bardzo dobra - 90% poprawnych odpowiedzi

e) ocena celująca – 95% - 100% poprawnych odpowiedzi.

 

Uczeń ma prawo do uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidziana w szczególnych przypadkach losowych: (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, szczególna sytuacja rodzinna itp.), które w ciągu roku miały wpływ na obniżenie jego wyników edukacyjnych.

1. Chęć podwyższenia przewidywanej oceny rocznej uczeń zgłasza u nauczyciela uczącego, 

w formie pisemnego wniosku podpisanego przez rodzica wraz z uzasadnieniem.

2. Decyzje o możliwości podwyższenia oceny podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

3. Nauczyciel przedmiotu ustala zakres materiału i poziom wymagań oraz w porozumieniu z uczniem formę i termin podwyższenia oceny.

4. Tryb podwyższenia oceny musi być zakończony do posiedzenia klasyfikacyjnego rady 

pedagogicznej.

5. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych form „poprawiania oceny” na końcu roku – ocena roczna jest

 wypadkową uzyskanych przez ucznia ocen bieżących oraz jego zaangażowania w realizowany program nauczania w zakresie obowiązkowym i nadobowiązkowym (ocena, o której mowa nie może być obliczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych). 

6. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w okresie. Liczba ta może zostać zwiększona przez nauczyciela w ramach danego PSO. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Zakres i stopień dostosowania wymagań edukacyjnych uwarunkowany jest wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii właściwej poradni i ma na celu stworzenie możliwości uzyskania wiadomości oraz umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia i wymaganych na egzaminie maturalnym. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony, na czas określony, z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) popartego opinią o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydaną przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

11.  Ocenianie bieżące uczniów powinno być dokonywane systematycznie w ciągu każdego z okresów tzn. w obu okresach należy wystawić uczniowi zbliżoną liczbę ocen. 

12. O ocenach cząstkowych uczeń informowany jest na bieżąco, a rodzice na dyżurach nauczycielskich, poprzez e-dziennik oraz na wywiadówkach.

 

ZASADY KLASYFIKACJI 

 

§ 37

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania według skali określonej w § 36. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu, a w przypadku klas programowo najwyższych w grudniu. Datę klasyfikacji określa w każdym roku szkolnym Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania według skali określonej w § 36 oraz § 44. 

4. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w czerwcu a w przypadku klas programowo najwyższych w kwietniu. Datę klasyfikacji określa każdorazowo zarządzenie Dyrektora Gimnazjum. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 40. 

6. Najpóźniej na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), przez przekazanie pism o przewidywanej ocenie rocznej. Przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) odbywa się na zebraniu z rodzicami. Rodzicom nieobecnym na zebraniu szkoła umożliwia wgląd do tychże informacji w sekretariacie. 

7. Na co najmniej 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania przez zapisanie proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w dzienniku lekcyjnym. Nieobecność ucznia na lekcji, na której podawano przewidywane oceny nakłada na niego i jego rodziców (prawnych opiekunów) obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu poznania proponowanej oceny. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA 

 

§ 38

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do Dyrektora szkoły pisemne odwołanie od przewidywanej rocznej oceny zachowania, jeżeli uznają, że proponowana przez wychowawcę klasy (po uprzednim zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia) roczna ocena zachowania jest zaniżona. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku - odrzuca go albo powołuje Zespół w składzie: dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący Zespołu, wychowawca klasy zainteresowanego ucznia, wskazany przez ucznia nauczyciel uczący w danej klasie oraz pedagog lub psycholog szkolny. 

3. Dyrektor zwołuje posiedzenie Zespołu nie później niż przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Na posiedzeniu Zespołu omawia się postępowanie ucznia w kontekście odpowiednich zapisów Statutu Liceum, a następnie w drodze głosowania ustala się stanowisko zespołu w sprawie odwołania. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu. 

5. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Zespołu wychowawca klasy podejmuje decyzję o podwyższeniu lub utrzymaniu proponowanej oceny. Ocena ta jest ostateczna z zastrzeżeniem § 40 ust. 1. 

6. Z prac Zespołu sporządza się protokół zawierający: skład Zespołu, termin posiedzenia Zespołu, wynik głosowania, ustalone stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia ucznia. 

 

ODWOŁANIE OD OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 39

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemne odwołanie od przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli uznają, że proponowana przez nauczyciela ocena jest zaniżona. Odwołanie należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność złożonego wniosku; odrzuca go albo organizuje badanie wiadomości i umiejętności ucznia. Badanie organizuje się nie później niż przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Dla przeprowadzenia badania wiadomości i umiejętności ucznia, Dyrektor powołuje trzyosobowa Komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący Komisji, 

b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator, 

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek Komisji. 

4. W badaniu może uczestniczyć – jako obserwator - pedagog szkolny lub psycholog szkolny lub wychowawca klasy.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 lit. b. może być zwolniony, na jego prośbę, z udziału w pracy Komisji. W takim przypadku Dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela tego samego przedmiotu. 

6. Badanie wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem przedmiotów: informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

7. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący Komisji w porozumieniu z członkiem Komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. 

8. Komisja na podstawie przeprowadzonego badania, przedstawia nauczycielowi, o którym mowa w ust. 3 lit. b, wniosek w sprawie: 

a) podwyższenia oceny – w przypadku pozytywnego wyniku badania, albo 

b) utrzymania oceny – w przypadku negatywnego wyniku badania. 

9. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem Komisji nauczyciel o którym mowa w ust. 3 lit. b podejmuje decyzję o podwyższeniu lub utrzymaniu proponowanej oceny. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna z zastrzeżeniem § 40 ust. 1. 

10. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin posiedzenia Komisji, pytania egzaminacyjne, pracę ucznia lub w przypadku formy ustnej badania - zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia, ustalone stanowisko Komisji wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji procesu kształcenia ucznia. 

11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do badania wiadomości i umiejętności, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum. 

 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

§ 40

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje Komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

W skład Komisji wchodzą: 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący Komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący Komisji, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład Komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład Komisji, 

b) termin posiedzenia Komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia a w przypadku wychowania fizycznego informację o praktycznych umiejętnościach ucznia.

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 41

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem przedmiotów: informatyki oraz wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Zestawy zadań egzaminacyjnych należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 sierpnia.

3. Zestawy egzaminacyjne zostają zatwierdzone przez przewodniczących poszczególnych zespołów przedmiotowych.

4. Nauczyciel, w określonym przez Dyrektora terminie, podaje uczniowi przygotowującemu się do egzaminu poprawkowego treści nauczania zgodne z podstawą programową i realizowanym przez siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego oceny dopuszczającej oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora, a w jej skład wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor Gimnazjum - jako przewodniczący;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek Komisji.

7. Zakres materiału obowiązującego na egzamin poprawkowy obejmuje treści wymagane wyłącznie na ocenę dopuszczającą. Uczeń zalicza egzamin poprawkowy, jeśli z obydwu części egzaminu uzyskał łącznie co na najmniej 70% punktów

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez Komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

12. Przepisy § 40 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

§ 42

1. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego kieruje się do dyrektora szkoły. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub uczeń spełniający obowiązek nauki poza Gimnazjum. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.6, 

termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

§ 43

Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a. Wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b. Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c. Wykonanie zaplanowanych działań;

d. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

6. Jeżeli w całym cyklu kształcenia uczeń realizował więcej projektów edukacyjnych, to wychowawca po konsultacji z uczniem dokonuje wyboru projektu wpisywanego na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Rada pedagogiczna może uchwalić szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum lub regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum.

 

ZASADY OTRZYMYWANIA ŚWIADECTW Z WYRÓŻNIENIEM

 

§ 44

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem – świadectwo z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa wyżej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

2. Uczeń kończy Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa wyżej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

REGULAMIN OCEN ZACHOWANIA

W PRYWATNYM GIMNAZJUM Nr 1 W OBORNIKACH

 

§ 45

1. Ocena zachowania ucznia (tzw. ocena ze sprawowania) jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych; frekwencji; jego kulturze osobistej; stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób; dbałości o honor i tradycje szkoły; dbałości o piękno mowy ojczystej; godnym i kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią; zaangażowaniu się w życie wspólnoty szkolnej.

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy, który prowadzi dokumentację oceny z zachowania.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

4. Każdy uczeń otrzymuje na początku półrocza 40 punktów. Liczbę punktów można zwiększyć za zachowania pozytywne lub zmniejszyć za zachowania negatywne.

5. Wszystkie zachowania (pozytywne i negatywne) ucznia zostają odnotowane w zeszycie uwag klasy.

6. Nauczyciele i pracownicy wpisują swoje pozytywne i negatywne opinie do zeszytu uwag znajdującego się w dzienniku lekcyjnym danej klasy, bądź zgłaszają je wychowawcy klasy bezpośrednio po zdarzeniu.

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem.

8. W sprawach wyjątkowych Rada Pedagogiczna może zastosować inne kryteria oceny z zachowania, wynikające ze Statutu Szkoły. O jakości oceny decyduje liczba uzyskanych punktów, obejmujących całokształt szkolnego życia ucznia.

9. Ocena śródroczna oraz roczna z zachowania jest jawna i ustala się ją na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej według obowiązującej skali ocen, z uwzględnieniem liczby zdobytych w semestrze punktów według kryteriów ustalonych w niniejszym regulaminie.

10. Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej jest ostateczna.

 

 

Założenia

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 40 punktów semestralnie

i ocenę dobrą. Od ucznia zależy ocena śródroczna i roczna.

Skala ocen ze sprawowania:

Wzorowe - 81 punktów i więcej (wyjątkowa kultura osobista i wszechstronna aktywność społeczna)

Bardzo dobre - od 61 do 80 punktów

Dobre - od 41 do 60 punktów

Poprawne - od 21 do 40 punktów

Nieodpowiednie - 1 do 20

Naganne - 0 i mniej punktów (rażące naruszanie regulaminu szkoły: nagminne wagary, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, pobicie, bójki)

 

Punkty na "plus"

 

1. Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

I etap gminny, za udział: +10 pkt.

II etap powiatowy i rejonowy (za każdy konkurs): +15 pkt.

II etap wojewódzki (za każdy konkurs): +30 pkt.

2. Udział w uroczystościach szkolnych (każdorazowo - punkty przyznaje nauczyciel przygotowujący uroczystość): do +10 pkt.

3. Praca na rzecz klasy (każdorazowo): do + 5 pkt.

4. Praca na rzecz szkoły (każdorazowo): do + 5 pkt.

5. Pomoc kolegom w nauce (semestralnie): do + 5 pkt.

6. Kultura osobista. (semestralnie): do + 5 pkt

7. brak wpisu w zeszycie uwag o złym zachowaniu

8. Za reprezentowanie szkoły (semestralnie): do +10pkt.

 

Punkty na "minus"

 

1. Przeszkadzanie na lekcji (każdorazowo): -5 pkt.

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela i nieprzestrzeganie regulaminu szkoły (np. brak stroju galowego, niewłaściwy strój, makijaż, malowane paznokcie): -5 pkt.

3. Opuszczenie szkoły bez zgody wychowawcy (dyrektora), niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły (każdorazowo): -10 pkt.

4. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły (każdorazowo): - 10 pkt.

5. Zaczepki słowne (każdorazowo): - 3 pkt.

6. Zaczepki fizyczne (każdorazowo): -10 pkt.

7. Wulgarne słownictwo (każdorazowo): - 5 pkt.

8. Zamierzone zniszczenie sprzętu szkolnego i cudzych rzeczy (każdorazowo): do -20 pkt.

9. Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo): - 2 pkt.

10. Spóźnienia na lekcje (nieusprawiedliwione, każdorazowo): - 3 pkt.

11. Nieusprawiedliwiona nieobecność (za każdą lekcję): - 2 pkt.

12. Stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu (sobie lub innym) np. rzucanie kamieniami, śniegiem i innymi przedmiotami: do -20 pkt.

13. Używanie na lekcjach telefonu komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (każdorazowo): - 2 pkt

 

Uwagi

W dzienniku jest umieszczony zeszyt uwag, do którego nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu semestru. Uwagi nauczyciel wpisuje indywidualnie każdemu uczniowi. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu. Nauczyciel danego przedmiotu wpisuje do zeszytu uwag konkursy, imprezy, uroczystości w jakich uczestniczył uczeń. Wychowawca natomiast dopisuje do nich odpowiednią punktację. W razie zaginięcia dokumentacji klasowej ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie propozycji nauczycieli uczących w danej klasie. 

Uczeń działający poza szkołą, aby otrzymać punkty musi reprezentować szkołę.

Uczniowi nie wolno opuścić szkoły w czasie planowych zajęć bez zgody wychowawcy klasy, dyrektora lub pielęgniarki. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły. 

Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej liczby punktów z obu semestrów. Uczeń wzorowy nie może mieć więcej niż 5 punktów ujemnych.

Uczeń, który dopuścił się szczególnie drastycznych przewinień na terenie szkoły i poza nią, nie może otrzymać oceny poprawnej z zachowania.

Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów w przypadku udowodnienia następujących wykroczeń: używanie lub handel środkami odurzającymi, wyłudzanie pieniędzy, picie alkoholu lub uczestniczenie w zajęciach po jego spożyciu, wybryki chuligańskie (bójki), kradzież, molestowanie, fałszowanie dokumentów szkolnych, opuszczanie bez usprawiedliwienia powyżej 20% godzin w semestrze.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

W SYTUACJACH DRASTYCZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU, A NIEPRZEWIDZIANYCH W REGULAMINIE, WYCHOWAWCA USTALA UCZNIOWI OCENĘ NAGANNĄ, NIE BIORĄC POD UWAGĘ LICZBY ZGROMADZONYCH PUNKTÓW.

 

Copyright © 2017. P.Sz.P. im. St. Wyspiańskiego w Obornikach Rights Reserved.


Facebook