^Góra strony
 • 1 JĘZYKI OBCE
  Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański) w zakresie rozszerzonym - po 4 godz./tyg. w małych grupach.
 • 2 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
  Dla chętnych uczniów oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, językowe, matematyczne, chemiczne, biologiczne i sportowe (m. in. zajęcia z samoobrony) oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie.
 • 3 WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
  Nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 26 uczniów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków, przyjazną i dobrze uczącą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole.
 • 4 E-DZIENNIK UCZNIA
  W naszej szkole oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego obowiązuje dziennik elektroniczny - rodzice na bieżąco mogą śledzić wyniki w nauce, a także frekwencję swoich dzieci. E- dziennik jest przydatną platformą komunikacyjną pomiędzy szkołą a rodzicami, dzięki której możliwa jest szybka reakcja w przypadku, kiedy zaobserwuje się coś niepokojącego.
 • 5 WYKWALIFIKOWANA KADRA
  Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – ludzi twórczych, ambitnych i wymagających, dobrze współpracujących w zespole. Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane spotkania i rozmowy indywidualne.
baner

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W OBORNIKACH

STATUT

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W OBORNIKACH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TYP, ZADANIA SZKOŁY

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

2. Siedziba Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach znajduje się w Obornikach przy ulicy Adama Mickiewicza 3 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

3. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach działa zgodnie
z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji placówek oświatowych.

4. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach jest ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu Ustawy Prawo Oświatowe.

5. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach działa w oparciu o następujące akty prawne:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

§ 2

1. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach realizuje programy nauczania, stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenie egzaminów zgodnie i na zasadach określonych przez MEN. Prowadzi również dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

2. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

§ 3

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

CELE I ZADANIA SZKOŁY.

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej,

b) Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawne, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r.,

c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 

d) wpaja normy i zasady moralne respektujące społecznie pożądany charakter stosunków międzyludzkich,

 

e) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych i sportowych,

 

f) rozbudza pragnienie czynnego uczestnictwa w kulturze dla rozwijania postaw twórczych i własnej aktywności kulturalnej,

 

g) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,

 

h) zapewnia uczniom opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną oraz bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć przez nią organizowanych,

 

i) Szkoła zapewnia uczniom w zakresie podstawowym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 

2. Szczegółowe cele dydaktyczne określają programy nauczania, cele wychowawcze, program wychowawczy szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ.

 

 

§ 5

 

 

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Prywatną Szkołą Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

2. Osobą prowadzącą Prywatną Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach jest mgr Magdalena Krupczyńska

zam. 64-610 Rogoźno, ul. Różana 14.

 

3. Magdalena Krupczyńska pełni funkcję dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych.

 

 

§ 6

 

 

1. Mgr Magdalena Krupczyńska nadzoruje działalność szkoły w ramach następujących kompetencji:

 

a) opracowuje i proponuje zmiany I Statutu Szkoły,

 

b) zatrudnia dyrektora szkoły ds. dydaktycznych oraz rozwiązuje umowę o pracę lub umowę zlecenie z dyrektorem szkoły,

 

c) zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

 

d) zatwierdza budżet oraz nadzoruje działalność finansową i administracyjną szkoły,

 

e) ustala wysokość czesnego,

 

f) opiniuje pracę pracowników szkoły, w tym zatwierdza oceny pracy nauczycieli,

 

g) dba o bazę materialną szkoły,

 

h) rozpatruje skargi, wnioski i odwołania uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły,

 

i) rozpatruje odwołania uczniów i rodziców w sprawie podjętych przez dyrektora decyzji o skreśleniu z listy uczniów,

 

j) na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego nadaje imię szkole,

 

k) może ufundować stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który osiągnął najwyższą średnią w szkole,

 

l) na wniosek dyrektora szkoły ds. dydaktycznych może przyznać nagrodę nauczycielowi wyróżniającemu się w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANA SZKOŁY I ZAKRES ICH ZADAŃ.

 

 

§ 7

 

 

1. Organami szkoły są:

 

a) Dyrektor Szkoły ds. ekonomiczno-administracyjnych

 

b) Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych

 

c) Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

 

c) Rada Pedagogiczna

 

d) Samorząd Uczniowski

 

 

§ 8

 

 

 

1. Dyrektora szkoły ds. dydaktycznych zatrudnia oraz rozwiązuje z nim umowę o pracę lub umowę zlecenie mgr Magdalena Krupczyńska.

 

2. Dyrektor ds. dydaktycznych kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

3. Do obowiązków dyrektora ds. dydaktycznych należy w szczególności:

 

a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły (plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć),

 

b) opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły,

 

c) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,

 

d) dobór kadry pedagogicznej,

 

e) opracowanie regulaminu premiowania i nagradzania,

 

f) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

 

g) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

 

h) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie,

 

i) przynajmniej dwa razy w ciągu roku dokonywanie podsumowania pracy Szkoły oraz wyników klasyfikacji uczniów,

 

j) dbanie o mienie Szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 

k) wnioskowanie do osoby prowadzącej Szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej Szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły,

 

l) realizowanie zarządzeń osoby prowadzącej Szkołę dotyczących wyników działania Szkoły,

 

4. Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych ma prawo do:

 

a) kierowania pracą pracowników Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy,

 

b) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,

 

c) dokonywania oceny pracy nauczycieli,

 

d) przyjmowania uczniów do Szkoły,

 

e) wykorzystania zasobów materialnych i finansowych zgodnie z zatwierdzonym przez osobę prowadzącą Szkołę budżetem,

 

f) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,

 

g) karania i nagradzania uczniów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie, w tym skreślenia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

 

5. Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych wykonuje również inne powierzone przez osobę prowadzącą zadania.

 

6. Przewiduje się utworzenie stanowiska z-cy dyrektora, który wykonuje obowiązki dyrektora Szkoły ds. dydaktycznych pod jego nieobecność.

 

§ 9

 

 

1. Radę Pedagogiczną Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach tworzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia wychowania i opieki.

 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może uczestniczyć osoba prowadząca szkołę, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni goście.

 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane z inicjatywy osoby prowadzącej Szkołę lub Kuratora Oświaty w Poznaniu przy co najmniej 1/3 składu członków.

 

6. Planowane posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są według Art. 40 punkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

 

7. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych.

 

8. Zebrania plenarne są organizowane:

 

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

b) po każdym semestrze (klasyfikowanie i promowanie uczniów),

 

c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

 

d) w miarę bieżących potrzeb.

 

9. Przewodniczący (dyrektor szkoły) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Informacje o planowanym zebraniu podawane są z wyprzedzeniem 7 dni.

 

10. Dyrektor Szkoły ds. dydaktycznych przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

11. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

a) zatwierdzenie planów Szkoły

 

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 

c) podejmowanie uchwał w sprawie o skreślenie z listy uczniów,

 

d) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów.

 

 

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 

a) organizacja pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 

b) regulaminy wewnętrzne i inne dokumenty regulujące pracę Szkoły.

 

12. Dyrektor Szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą Szkołę, która uchyla uchwałę, jeśli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

 

13. Decyzja ta jest w tym względzie ostateczna.

 

14. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i przedstawia do uchwalenia osobie prowadzącej Szkołę.

 

15. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do osoby prowadzącej Szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły.

 

16. Osoba prowadząca Szkołę jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

17. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

18. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności.

 

19. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

20. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej poruszanych na posiedzeniu problemów.

 

21. Obowiązkiem wychowawców klas i opiekunów pracowni przedmiotowych jest poinformowanie uczniów o przepisach BHP obowiązujących podczas lekcji oraz w drodze do szkoły. Adnotacja o przekazaniu informacji winna znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.

 

22. Rodzice lub opiekunowie uczniów mogą sprawować opiekę podczas zajęć pozalekcyjnych typu: wycieczki, uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe, itp..

 

23. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zapewniających bezpieczeństwo uczniom.

 

24. Rada Pedagogiczna nie ponosi odpowiedzialności za sprawy wynikające z nieobecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.

 

25. Szczegółowe powinności wychowawcze będące wynikiem pracy edukacyjnej nauczycieli
i wychowawców klasowych znajdują się w szkolnym programie wychowawczym.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

 

 

 

§ 10

 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 

2. Samorząd działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

 

 

§ 11

 

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 

1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;

 

2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 

3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;

 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła;

 

5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

 

6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

 

7) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;

 

8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;

 

9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom;

 

10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowania i opieki.

 

§ 12

 

Zasady współpracy organów Szkoły:

 

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

 

3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 

5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.

 

6. Uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoją reprezentację: Samorząd Uczniowski.

 

7. Samorząd Uczniowski przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.

 

8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 

9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania Szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu na zachowanie ładu społecznego.

 

10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

 

 

 

§ 13

 

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły:

 

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły i osoby prowadzącej Szkołę.

 

2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

 

3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.

 

4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.

 

5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje osoba prowadząca.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY.

 

 

§ 14

 

 

1. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach rozpoczyna swoją działalność z dniem 1 września 2017 utworzeniem kl. VII.

2. Rekrutacja do kl. I Szkoły Podstawowej odbędzie się na rok 2019/2020.

3. W Prywatnej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach realizowany jest program 8-letniej szkoły podstawowej według zasad określonych przez MEN.

 

 

§ 15

 

1. Organizacja nauczania w danym roku szkolnym przebiega zgodnie z planem określonym
w arkuszu organizacji szkoły.

 

2. Arkusz organizacyjny Szkoły opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia osobie prowadzącej Szkołę.

 

 

 

§ 16

 

1. Podstawową jednostką organizacji jest oddział (klasa).

 

2. Zajęcia z j. obcych, informatyki, wychowania fizycznego prowadzone są w grupach.

 

3. Dopuszcza się również podział na innych zajęciach.

 

 

§ 17

 

1. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze (lekcje) trwają 45 minut.

 

2. Zajęcia szkolne realizowane są zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opublikowanym przez MEN

 

 

§ 18

 

1. W szkole przyjęto następującą skalę ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Dopuszcza się w ocenach bieżących znak "+" lub "- "

 

2. Przyjmuje się skalę ocen zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne. nieodpowiednie i naganne.

 

3. Szczegółowe kryteria ocen z zajęć edukacyjnych i sprawowania znajdują się w oddzielnych dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego Statutu.

 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także śródroczne i roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zawiadomienia Rodziców ucznia o zagrażających mu ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem półrocza oraz na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.

 

6. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną. Wychowawca przesyła dokument pocztą lub przez ucznia, do którego rodziców jest on skierowany. Może także poprosić rodziców o przybycie do szkoły. Rodzice po zapoznaniu się z treścią podpisują je. Wychowawca przechowuje podpisane zawiadomienie w swojej dokumentacji przez okres półrocza.

 

 

§ 19

 

 

1. Szczegółową organizację pracy, w tym zasady bezpieczeństwa określają poszczególne regulaminy pracowni przedmiotowych, w których uczniowie będą odbywali zajęcia (gabinet fizyki, chemii, informatyki, sali gimnastycznej).

 

2. Dla potrzeb uczniów Szkoła prowadzi bibliotekę.

 

3. Biblioteka jest: interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela pracującego w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

2. Zadaniem biblioteki jest:

a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

 

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej

 

c) prowadzenie działalności informacyjnej

 

d) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych

 

e) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

 

f) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

 

g) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

 

h) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

 

i)kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

 

j) organizacja wystaw okolicznościowych.

 

4. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy:

- w zakresie pracy pedagogicznej:

 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

 

- w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,

 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

 

d) prowadzenie ewidencję zbiorów,

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

 

h) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

 

j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły,

 

 

§ 20

 

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania:

 

a) Księga Uczniów

 

b) dzienniki innych zajęć

 

c) dziennik elektroniczny

 

d) arkusze ocen uczniów i księgi ocen

 

e) protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów (klasyfikacyjne, sprawdzające)

 

f) uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania oraz ukończenia Szkoły

 

g) prace kontrolne i egzaminacyjne

 

h) zezwolenia na indywidualny tok nauczania.

 

i) pisemną zgodę rodziców na uczestniczenie w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.

 

2. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi przez MEN.

 

 

§ 21

 

1. Szkoła realizuje zasady BHP określone dla szkół publicznych (Rozporządzenie z dnia 17.08.1992 r., Zmiany Dz. U. Nr 119/96).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

 

 

§ 22

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy - zlecenia, zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

2. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia mgr Magdalena Krupczyńska.

 

3. Kontrakty i inne umowy cywilno-prawne z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły

 

podpisuje mgr Magdalena Krupczyńska.

 

4. Wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkoły ustala osoba prowadząca szkołę.

 

5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela są posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagoga są posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 23

 

1. Wymiar zatrudnienia nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach ustala osoba prowadząca szkołę.

 

 

§ 24

 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, w trybie i na zasadach określonych przez osobę prowadzącą Szkołę.

 

2. Uzyskanie negatywnej oceny powoduje rozwiązanie umowy.

 

 

§ 25

 

Zadania nauczycieli

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;

 

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

 

3) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 

4) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz innych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych według formy ustalonej przez Wewnątrzszkolny System Oceniania;

 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

 

7) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

 

8) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

 

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia;

 

10) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

 

11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika innych zajęć, zajęć dodatkowych, dziennika elektronicznego, arkuszy ocen i innych dokumentów;

 

12) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

 

13) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 

14) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 

15) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców.

 

16) nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły związanych z procesem dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym szkoły.

 

 

§ 26

 

Zadania wychowawców klas

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

 

4) wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem;

 

5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

 

6) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

 

7) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

 

8) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

 

9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

 

10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 

11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

 

12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

 

13) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

 

14) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

 

15) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska);

 

16) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

 

17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

 

18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

 

19) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów;

 

20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy;

 

3. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli.

 

4. Wychowawca wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

 

5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 

1) prowadzi dziennik elektroniczny i arkusze ocen;

 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

 

4) wypisuje świadectwa szkolne;

 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 27

 

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania, agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne; nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin;

 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

 

5) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

 

6) nie dopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych i miejscach ustronnych;

 

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do:

 

1) niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 

2) zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych w pracowniach, z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym (np. komputerowym); rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i ewentualnych przyrządów lub narzędzi, a także inne nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów;

 

3) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

 

7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

 

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

 

9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

 

10. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;

 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi lub nadzorować, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

 

6) uczniów (w wyjątkowych sytuacjach) chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej (pracowni).

 

11. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

 

§ 28

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy po uprzednim uzgodnieniu tego z osobą prowadzącą.

 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY - PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 29

 

1. Prawa i obowiązki oraz zasady nagradzania i karania uczniów reguluje Karta Praw i Obowiązków Uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

 

 

§ 30

 

Karta Praw i Obowiązków Uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

Część I - PRAWA

 

 

Uczniowie mają prawo do:

 

1. Wykorzystywania wszystkich możliwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 

2. Wyrażania opinii dotyczących treści nauczania, uzyskania na nie odpowiedzi.

 

3. Przedstawienia wychowawcy klasy, opiekunowi, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi lub wyjaśnienia.

 

4. Poszanowania własnej godności.

 

5. Wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły w sposób nie uwłaczający niczyjej godności.

 

6. Uczestnictwa w całokształcie zajęć pozalekcyjnych.

 

7. Reprezentowanie szkoły w zawodach i innych imprezach jeśli odbywa się to po zajęciach lekcyjnych. Jest wówczas zwolniony z odpytywania w dniu następnym.

 

8. Do przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych.

 

9. Do jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny swoich umiejętności.

 

10. Do powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

 

11. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzianu i oceny wiedzy lub umiejętności w uzgodnionym terminie.

 

12. Ponownego wytłumaczenia tematu, gdy klasa na tej samej lekcji zgłosi, że go nie zrozumiała.

 

13. Nie bycia przygotowanym do lekcji z danego przedmiotu w szczególnych przypadkach losowych.

 

14. Nie oceniania z nowego tematu w dniu, w którym temat ten został dopiero przedstawiony.

 

15. Otrzymania w ciągu dwóch tygodni poprawionych prac pisemnych.

 

16. Gruntowego zapoznania się z poprawioną pracą pisemną.

 

17. Kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy. Kartkówki nie są zapowiadane. Ich ilość w tygodniu i dniu jest nieograniczona. Oceny z nich są traktowane jak odpowiedzi ustne.

 

18. Zwolnienia z odpytywania po przynajmniej tygodniowej nieobecności w pierwszym tygodniu po przybyciu na każdej lekcji z poszczególnych przedmiotów.

 

19. Uczestnictwa w posiedzeniach Rad Pedagogicznych rozpatrujących sprawy uczniów, jeżeli należy do samorządu klasowego lub szkolnego.

 

20. Powiadomienia go z tygodniowym wyprzedzeniem o lekcji powtórzeniowej z danego przedmiotu.

 

21. Do otrzymania nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej lub kulturalnej.

 

22. Brania udziału w konkursach przedmiotowych.

 

23. Odwołania się do osoby prowadzącej Szkołę, jeśli powstał spór, którego nie rozstrzygnięto w Szkole.

 

24. Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym jest osobistą sprawą ucznia.

 

25. Do konkursu na szczeblu szkolnym uczeń przygotowuje się sam.

 

26. Uczeń ma prawo do pomocy i opieki ze strony nauczyciela przedmiotu.

 

27. Uczniowi biorącemu udział w konkursie na szczeblu szkolnym nie przysługuje dodatkowy dzień wolny przed konkursem.

 

28. W dniu konkursu uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych, a w dniu następnym z odpytywania.

 

29. Za udział w konkursie na szczeblu szkolnym uczniowi przysługuje: ocena cząstkowa - celujący, jeżeli uzyskał 50% możliwych punktów i podwyższenie o cały stopień oceny semestralnej za zakwalifikowanie się do konkursu szczebla wyższego.

 

30. Udział ucznia w konkursie szczebla wyższego jest sprawą ucznia i szkoły.

 

31. Obowiązkiem nauczyciela jest opieka, pomoc i dodatkowa praca z uczniem, który zakwalifikował się do konkursu wyższego szczebla.

 

32. Uczniowi biorącemu udział w konkursie na szczeblu rejonowym przysługują 2 dni wolne od zajęć lekcyjnych przed zawodami, a biorącemu udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim 3 dni.

 

 

 

Część II - OBOWIĄZKI

 

 

Uczniowie mają obowiązek:

 

1. Zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny człowieka

 

2. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych i uczestnictwa w nich.

 

3. Postępowania zgodnie z dobrem szkoły i jej społeczności.

 

4. Przestrzegania zarządzeń Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleń Samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego.

 

5. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

 

6. Troszczenia się o mienie Szkoły, utrzymywanie czystości, ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku zawinionego zniszczenia.

 

7. Przestrzegania zasad higieny osobistej.

 

8. Pisania sprawdzianów w terminach wyznaczonych przez nauczyciela (zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi sprawdzianów).

 

9. Jeżeli uczeń nie był obecny na zajęciach, musi swoją nieobecność usprawiedliwić w ciągu pierwszego tygodnia po powrocie do szkoły.

 

10. Za usprawiedliwienie uważa się wydane przez lekarza zaświadczenie o chorobie albo pisemne wyjaśnienie nieobecności ucznia przez jego rodziców lub opiekuna.

 

11. Nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na ocenę z zachowania.

 

12. Trzy spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

13. Przy 15 godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia w formie pisemnej lub w formie bezpośredniej.

 

 

 

Część III - NAGRODY I KARY

 

 

Uczeń otrzymuje nagrodę za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie w szkole i poza nią, znaczące osiągnięcia w zawodach, konkursach, turniejach, itp.

 

1. Przyznaje się nagrody indywidualne:

 

a) pochwała wychowawcy,

 

b) pochwała dyrektora,

 

c) nagroda książkowa lub rzeczowa,

 

d) list pochwalny do rodziców,

 

e) upominek od samorządu szkolnego.

 

2. Wysokość nagród ustala co roku dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą Szkołę.

 

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów uczeń może zostać ukarany:

 

a) upomnieniem lub naganą wychowawcy lub opiekuna klasy z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,

 

b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

 

c) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły,

 

d) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 

e) zawieszeniem w prawach ucznia,

 

f) skreśleniem z listy uczniów.

 

4. Skreślenie z listy uczniów następuje za:

 

a) niepłacenie czesnego więcej niż 2 miesiące (bez ważnego powodu),

 

b) konflikty z prawem (bójki, kradzieże), rażące naruszenie godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,

 

c) na wniosek rodziców.

 

5. Tok postępowania w przypadku ucznia kwalifikującego się do skreślenia z listy uczniów szkoły:

 

a) wychowawca klasy stawia przed Radą Pedagogiczną wniosek, który przedstawia wszystkie oddziaływania wychowawcze i ich skutki, zastosowane dotąd kary przewidziane Statutem Szkoły,

 

b) z wnioskiem powinien być zapoznany uczeń i jego rodzice (lub opiekunowie prawni),

 

c) Rada Pedagogiczna wnioskuje do dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na posiedzeniu plenarnym,

 

d) decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły,

 

e) dyrektor wydaje decyzję po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony ucznia i jego rodziców (lub opiekunów),

 

f) rodzice ucznia mają prawo wnieść odwołanie od powyższej decyzji w terminie 3 dni do osoby prowadzącej Szkołę,

 

g) osoba prowadząca Szkołę rozpatruje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy uczniów oraz innych rodzajów stosowanych w Szkole kar w terminie 14 dni.

 

6. Za umyślne szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

 

§ 31

 

1. Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:

 

a) czesne uczniów

 

b) subwencja oświatowa w wysokości przewidzianej przez Ustawę o Systemie Oświaty ze środków budżetowych Urzędu Miasta Obornik

 

c) ewentualna pomoc finansowa i materialna osób prawnych i fizycznych.

 

 

§ 32

 

1. Wysokość czesnego ustala osoba prowadząca Szkołę.

 

2. Z chwilą przyjęcia ucznia do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach rodzice zobligowani są do podpisania zobowiązania dotyczącego wnoszenia czesnego oraz wpłacenie kwoty wpisowego.

 

3. Wnioski o obniżenie czesnego, w wyjątkowych sytuacjach, rozpatruje i zatwierdza osoba prowadząca Szkołę.

 

 

§ 33

 

1. Gospodarkę finansową prowadzi się na zasadach określonych w innych przepisach.

 

2. Nadzór nad działalnością finansową i materialną Szkoły prowadzi osoba prowadząca placówkę.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY.

 

 

§ 34

 

1.Do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach na rok szkolny 2017/2018 przyjmowani są absolwenci klas VI szkół podstawowych na podstawie złożonego świadectwa ukończenia kl. VI szkoły podstawowej.

 

2. Do kl. I Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

 

a)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

 

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną spełniającą wymagania Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 

4. Rodzice i uczniowie klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szkolnego podpisują umowę o kształceniu w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

 

5. Umowa, o której mowa w ust. 4 określa:

 

a) prawa i obowiązki ucznia Szkoły i jego rodziców,

 

b) zasady finansowania Szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach

Szkolny System Oceniania

 

§ 35

 

Szkolny system oceniania został przygotowany w oparciu o Ustawę o systemie oświaty
i rozporządzenia MEN.

 

 

Cel, zakres i przedmiot oceniania

 

§ 36

 

1. Ocenianiu podlegają:

1.) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2.) zachowanie ucznia.

 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1.) bieżące,

2.) klasyfikacyjne:

a.) śródroczne i roczne,

b.) końcowe.

 

3.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

 

4.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

5.Oceniając postępy ucznia nauczyciel musi zwrócić uwagę nie tylko na rzeczywistą jego wiedzę, lecz także na wiele innych czynników, które kształtowane są na danym etapie kształcenia. Dlatego też, obok oceny zasobu zdobytej wiedzy, oceniamy również:

 

- umiejętność współpracy w grupie,

 

- umiejętność pracy samodzielnej,

 

- zaangażowanie w proces nauczania i uczenia się,

 

- posługiwanie się językiem przedmiotu,

 

- stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych,

 

- umiejętność interpretacji i uzasadniania,

 

- umiejętność samooceny.

 

 

6.Oceniane są wszystkie formy aktywności ucznia:

 

- wypowiedzi ustne,

 

- wypowiedzi pisemne,

 

- systematyczna ocena prac domowych

 

- wykonane doświadczenia,

 

- wykonane projekty,

 

- wykonane dzieła,

 

- zaangażowanie w proces uczenia się.

 

7. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem jednak przestrzegania następujących zasad oceniania:

 

- akceptacja pozytywów (zwracamy uwagę szczególnie na silne strony ucznia, nie ograniczamy się jedynie do wskazywania jego słabych punktów, co w efekcie zaniża jego ocenę końcową, powodując zniechęcenie do dalszej pracy),

 

- obiektywizm,

 

- jawność oceniania (ucznia informujemy o każdej ocenie podając uzasadnienie, rodzica co najmniej raz w miesiącu, sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela)

 

- systematyczność oceniania - dokonujemy oceny w następujących sytuacjach:

 

a) gdy widoczny jest wysiłek ucznia włożony w przygotowanie zadania,

 

b) każdą pracę kontrolną,

 

c) wypowiedź ustną (co najmniej raz w semestrze)

 

d) po zakończeniu realizacji działu programowego,

 

e) na początku i na końcu każdego etapu kształcenia,

 

f) na koniec semestru, roku szkolnego,

 

- ścisłe określenie norm i kryteriów oceniania (każdy nauczyciel na początku roku szkolnego określa dokładnie sposób oraz zakres i częstotliwość oceniania uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu).

 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

9.Uczeń oceniany w szkole ma prawo do:

 

- Powiadomienia z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

 

- Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzianu i oceny wiedzy lub umiejętności w uzgodnionym terminie.

 

- Ponownego wytłumaczenia tematu, gdy klasa na tej samej lekcji zgłosi, że go nie zrozumiała.

 

- Nie bycia przygotowanym do lekcji z danego przedmiotu w szczególnych przypadkach losowych.

 

- Nie oceniania z nowego tematu w dniu, w którym temat ten został dopiero przedstawiony.

 

- Otrzymania w ciągu dwóch tygodni poprawionych prac pisemnych.

 

- Gruntowego zapoznania się z poprawioną pracą pisemną.

 

- Kartkówek obejmujących trzy ostatnie tematy. Kartkówki nie są zapowiadane. Ich ilość w tygodniu i dniu jest nieograniczona. Oceny z nich są traktowane jak odpowiedzi ustne.

 

- Zwolnienia z odpytywania po przynajmniej tygodniowej nieobecności w pierwszym tygodniu po przybyciu na każdej lekcji z poszczególnych przedmiotów.

 

10. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

a) celujący - 6

 

b) bardzo dobry - 5

 

c) dobry - 4

 

d) dostateczny - 3

 

e) dopuszczający - 2

 

f) niedostateczny – 1.

 

1.) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny:

a) celujący - 6

 

b) bardzo dobry - 5

 

c) dobry - 4

 

d) dostateczny - 3

 

e) dopuszczający – 2.

 

2.)Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.

 

3.)W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie " +" lub " - ".

 

4.) Prace pisemne, testy, itp. ocenia się posługując się następującą skalą:

 

a) ocena dopuszczająca - 30% poprawnych odpowiedzi

 

b) ocena dostateczna - 50% poprawnych odpowiedzi

 

c) ocena dobra - 75% poprawnych odpowiedzi

 

d) ocena bardzo dobra - 90% poprawnych odpowiedzi

 

e) ocena celująca – 95% - 100% poprawnych odpowiedzi.

 

 

11.Uczeń ma prawo do uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidziana w szczególnych przypadkach losowych: (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, szczególna sytuacja rodzinna itp.), które w ciągu roku miały wpływ na obniżenie jego wyników edukacyjnych.

 

12.Chęć podwyższenia przewidywanej oceny rocznej uczeń zgłasza u nauczyciela uczącego,

w formie pisemnego wniosku podpisanego przez rodzica wraz z uzasadnieniem.

 

13. Decyzje o możliwości podwyższenia oceny podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia

edukacyjne w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

 

14. Nauczyciel przedmiotu ustala zakres materiału i poziom wymagań oraz w porozumieniu z uczniem formę i termin podwyższenia oceny.

 

15.Tryb podwyższenia oceny musi być zakończony do posiedzenia klasyfikacyjnego rady

pedagogicznej.

 

16. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych form „poprawiania oceny” na końcu roku – ocena roczna jest wypadkową uzyskanych przez ucznia ocen bieżących oraz jego zaangażowania w realizowany program nauczania w zakresie obowiązkowym i nadobowiązkowym (ocena, o której mowa nie może być obliczana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych).

 

17. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w okresie. Liczba ta może zostać zwiększona przez nauczyciela w ramach danego PSO.

 

18. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;

 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 20, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

22. Ocenianie bieżące uczniów powinno być dokonywane systematycznie w ciągu każdego
z okresów tzn. w obu okresach należy wystawić uczniowi zbliżoną liczbę ocen.

 

23. O ocenach bieżących uczeń informowany jest na bieżąco, a rodzice na dyżurach nauczycielskich, poprzez e-dziennik oraz na wywiadówkach.

 

24. System oceniania

KLASY I - III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Szczegółowy opis osiągnięć uczniów pierwszego etapu edukacyjnego ocenianych na bieżąco przez nauczyciela w sześciostopniowej skali cyfrowej (od 1 do 6) jednolity dla każdego poziomu.

Kryteria ocen

Osiągnięty poziom - ocena

EDUKACJA POLONISTYCZNA

CZYTANIE

z przygotowaniem

bez przygotowania

ze zrozumieniem

czytanie książek i czasopism

 

6 - bezbłędnie, płynnie, z odpowiednią intonacją

5 - bezbłędnie, płynnie

4 - z drobnymi błędami

3 - popełnia wiele błędów

2 - przy dużej pomocy nauczyciela

1 - nie potrafi czytać

MÓWIENIE

odpowiedzi na pytania

uporządkowane wypowiedzi

opowiadanie

teksty z pamięci

słuchanie wypowiedzi innych

 

6 - wielozdaniowo i wyczerpująco

5 - samodzielnie i poprawnie

4 - z drobnymi błędami

3 - popełnia wiele błędów

2 - wypowiada się z pomocą nauczyciela

1 - nie wypowiada się

PISANIE

przepisywanie 
- kształt pisma 
- poprawność

pisanie z pamięci

pisanie ze słuchu

samodzielne wypowiedzi pisemne

 

6 - bezbłędnie i bardzo starannie

5 - bezbłędnie

4 - z drobnymi błędami

3 - popełnia wiele błędów

2 - rzadko pisze poprawnie

1 - nie pisze samodzielnie

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

 

6 - wykracza ponad poziom wprowadzonych zasad

5 - zna i stosuje wprowadzone zasady

4 - zna lecz popełnia drobne błędy

3 - zna lecz popełnia wiele błędów

2 - stosuje tylko z pomocą nauczyciela

1 - nie zna i nie stosuje

EDUKACJA MATEMATYCZNA


Klasa I - w zakresie 10 (I semestr), w zakresie 20 (II semestr) 
Klasa II - w zakresie 100 
Klasa III - w zakresie 1000

 

zbiory

dodawanie i odejmowanie

mnożenie i dzielenie

wiadomoPci praktyczne

rachunek pamięciowy

zadania tekstowe 
- układanie zadań tekstowych 
- rozwiązywanie zadań tekstowych

 

6 - wykonuje zadania ponadprogramowe

5 - wykonuje bezbłędnie

4 - wykonuje z drobnymi błędami

3 - wykonuje z pomoca nauczyciela

2 - wykonuje tylko niektóre podstawowe zadania

1 - nie potrafi wykonać

EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

 

środowisko społeczne 
- rodzina, dom, klasa, szkoła

środowisko geograficzne i historyczne 
- nasza miejscowość, kraj, Europa

środowisko przyrodnicze 
- zjawiska przyrodnicze, świat roślin i zwierząt

wychowanie zdrowotne 
- dziecko - jego ciało, zdrowie i rozwój

wychowanie komunikacyjne 
- ruch drogowy i bezpieczeństwo

6 - wykracza wiadomościami i umiejętnościami poza program

5 - orientuje się bardzo dobrze

4 - orientuje się dobrze

3 - opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności

2 - opanował nieliczne wiadomości i umiejętności

1 - nie opanował

EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA

 

wyrażanie na płaszczyźnie i w bryle wizualnych cech ludzi, zwierząt, przedmiotów, zjawisk

posługiwanie się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego - (plama, kreska, bryła)

posługiwanie się podstawowymi narzędziami i materiałami

organizowanie warsztatu własnej pracy

6 - tworzy oryginalne, estetyczne prace

5 - wykonuje prawidłowo, estetycznie

4 - wykonuje prawidłowo

3 - wykonuje prawidłowo z pomocą nauczyciela

2 - wykonuje nieprawidłowo i nieeststycznie

1 - nie wykonuje

EDUKACJA MUZYCZNO - RUCHOWA

 

śpiew

ćwiczenia rytmiczne

wiadomości z teorii muzyki

lekkoatletyka

gimnastyka

gry zespołowe

6 - wykazuje szczególne zdolności muzyczne lub ruchowe

5 - wykonuje bezbłędnie

4 - wykonuje z drobnymi błędami

3 - wykonuje czasami z pomocą nauczyciela

2 - wykonuje tylko z pomocą nauczyciela

1 - nie potrafi wykonać

 

25. W kl. I-III Szkoły Podstawowej ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

 

 

ZASADY KLASYFIKACJI

 

 

§ 37

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania według skali określonej w § 36.

 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu, a w przypadku klas programowo najwyższych w grudniu. Datę klasyfikacji określa w każdym roku szkolnym Zarządzenie Dyrektora Szkoły.

 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania według skali określonej w § 36 oraz § 45.

 

4. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w czerwcu a w przypadku klas programowo najwyższych w kwietniu. Datę klasyfikacji określa każdorazowo zarządzenie Dyrektora Szkoły.

 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 38.

 

6. Najpóźniej na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), przez przekazanie pism o przewidywanej ocenie rocznej. Przekazanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) odbywa się na zebraniu z rodzicami. Rodzicom nieobecnym na zebraniu szkoła umożliwia wgląd do tychże informacji w sekretariacie.

 

7. Na co najmniej 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania przez zapisanie proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w dzienniku elektronicznym. Nieobecność ucznia na lekcji, na której podawano przewidywane oceny nakłada na niego i jego rodziców (prawnych opiekunów) obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu poznania proponowanej oceny.

 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

 

 

§ 38

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje Komisję, która:

 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący Komisji,

 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

-nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne zajęcia;

 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

- dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący Komisji,

 

- wychowawca oddziału,

 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 

- pedagog, jeżeli jest zatrudniony,

 

- psycholog, jeżeli jest zatrudniony,

 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 

- przedstawiciel rady rodziców, jeżeli w szkole działa rada.

 

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

5. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a) skład Komisji,

 

b) termin sprawdzianu,

 

c) zadania (pytania) sprawdzające,

 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 

e) imię i nazwisko ucznia.

 

 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a) skład Komisji,

 

b) termin posiedzenia Komisji,

 

c) wynik głosowania,

 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia a w przypadku wychowania fizycznego informację o praktycznych umiejętnościach ucznia.

 

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 

§ 39

 

 

1. Ustalona przez nauczyciela negatywna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń otrzymał ocenę negatywną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem przedmiotów: informatyki oraz wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Zestawy zadań egzaminacyjnych należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 sierpnia.

 

3. Zestawy egzaminacyjne zostają zatwierdzone przez przewodniczących poszczególnych zespołów przedmiotowych.

 

4. Nauczyciel, w określonym przez Dyrektora terminie, podaje uczniowi przygotowującemu się do egzaminu poprawkowego treści nauczania zgodne z podstawą programową i realizowanym przez siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego oceny dopuszczającej oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego.

 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora, a w jej skład wchodzą:

 

a) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący;

 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

7. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez Komisję, nazwę zajęć, z których przeprowadzony był egzamin i imię i nazwisko ucznia. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

11. Przepisy § 38 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 

§ 40

 

1. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego kieruje się do dyrektora szkoły.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub uczeń spełniający obowiązek nauki poza Szkołą.

 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.6,

 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 

4) ustalona ocena,

 

5) imię i nazwisko ucznia,

 

6) nazwa zajęć, z których przeprowadzony był egzamin.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 41

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas.

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne,
z zastrzeżeniem ust. 5.

 

5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio klasę.

 

 

ZASADY OTRZYMYWANIA ŚWIADECTW Z WYRÓŻNIENIEM

 

§ 42

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem – świadectwo z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa wyżej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

2. Uczeń kończy Szkołę Podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa wyżej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

§ 43

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6, 7 i 8.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Ustawy – Prawo oświatowe.

 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

 

4. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

 

7. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 4, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.

 

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

§ 44

Egzamin ośmioklasisty dla uczniów klasy VIII organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstwie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Szczegółowe zadania Szkoły i jej pracowników związane z przygotowaniem i przebiegiem egzaminu ośmioklasisty określają odrębne regulacje.

 

 

 

REGULAMIN OCEN ZACHOWANIA

 

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W OBORNIKACH

 

§ 45

 

1. Ocena zachowania ucznia (tzw. ocena ze sprawowania) jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych; frekwencji; jego kulturze osobistej; stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób; dbałości o honor i tradycje szkoły; dbałości o piękno mowy ojczystej; godnym i kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią; zaangażowaniu się w życie wspólnoty szkolnej.

 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,
nieodpowiednie,

naganne.

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4. Ocenę wystawia wychowawca klasy, który prowadzi dokumentację oceny z zachowania.

 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Fakt ten należy odnotować w dzienniku elektronicznym.

 

6. Każdy uczeń otrzymuje na początku półrocza 40 punktów. Liczbę punktów można zwiększyć za zachowania pozytywne lub zmniejszyć za zachowania negatywne.

 

7. Wszystkie zachowania (pozytywne i negatywne) ucznia zostają odnotowane w zeszycie uwag klasy.

 

8. Nauczyciele i pracownicy wpisują swoje pozytywne i negatywne opinie do zeszytu uwag znajdującego się w dzienniku elektronicznym danej klasy, bądź zgłaszają je wychowawcy klasy bezpośrednio po zdarzeniu.

 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem.

 

10. W sprawach wyjątkowych Rada Pedagogiczna może zastosować inne kryteria oceny z zachowania, wynikające ze Statutu Szkoły. O jakości oceny decyduje liczba uzyskanych punktów, obejmujących całokształt szkolnego życia ucznia.

 

11. Ocena śródroczna oraz roczna z zachowania jest jawna i ustala się ją na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej według obowiązującej skali ocen, z uwzględnieniem liczby zdobytych w semestrze punktów według kryteriów ustalonych w niniejszym regulaminie.

 

12. Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej jest ostateczna.

 

 

 

Założenia

 

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 40 punktów semestralnie

 

i ocenę dobrą. Od ucznia zależy ocena śródroczna i roczna.

 

Skala ocen ze sprawowania:

 

Wzorowe - 81 punktów i więcej (wyjątkowa kultura osobista i wszechstronna aktywność społeczna)

 

Bardzo dobre - od 61 do 80 punktów

 

Dobre - od 41 do 60 punktów

 

Poprawne - od 21 do 40 punktów

 

Nieodpowiednie - 1 do 20

 

Naganne - 0 i mniej punktów (rażące naruszanie regulaminu szkoły: nagminne wagary, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, pobicie, bójki)

 

 

 

Punkty na "plus"

 

1. Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

 

I etap gminny, za udział: +10 pkt.

 

II etap powiatowy i rejonowy (za każdy konkurs): +15 pkt.

 

II etap wojewódzki (za każdy konkurs): +30 pkt.

 

2. Udział w uroczystościach szkolnych (każdorazowo - punkty przyznaje nauczyciel przygotowujący uroczystość): do +10 pkt.

 

3. Praca na rzecz klasy (każdorazowo): do + 5 pkt.

 

4. Praca na rzecz szkoły (każdorazowo): do + 5 pkt.

 

5. Pomoc kolegom w nauce (semestralnie): do + 5 pkt.

 

6. Kultura osobista. (semestralnie): do + 5 pkt

 

7. brak wpisu w zeszycie uwag o złym zachowaniu

 

8. Za reprezentowanie szkoły (semestralnie): do +10pkt.

 

 

 

Punkty na "minus"

 

1. Przeszkadzanie na lekcji (każdorazowo): -5 pkt.

 

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela i nieprzestrzeganie regulaminu szkoły (np. brak stroju galowego, niewłaściwy strój, makijaż, malowane paznokcie): -5 pkt.

 

3. Opuszczenie szkoły bez zgody wychowawcy (dyrektora), niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły (każdorazowo): -10 pkt.

 

4. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły (każdorazowo): - 10 pkt.

 

5. Zaczepki słowne (każdorazowo): - 3 pkt.

 

6. Zaczepki fizyczne (każdorazowo): -10 pkt.

 

7. Wulgarne słownictwo (każdorazowo): - 5 pkt.

 

8. Zamierzone zniszczenie sprzętu szkolnego i cudzych rzeczy (każdorazowo): do -20 pkt.

 

9. Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo): - 2 pkt.

 

10. Spóźnienia na lekcje (nieusprawiedliwione, każdorazowo): - 3 pkt.

 

11. Nieusprawiedliwiona nieobecność (za każdą lekcję): - 2 pkt.

 

12. Stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu (sobie lub innym) np. rzucanie kamieniami, śniegiem i innymi przedmiotami: do -20 pkt.

 

13. Używanie na lekcjach telefonu komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk (każdorazowo): - 2 pkt

 

 

Uwagi

 

W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu semestru. Uwagi nauczyciel wpisuje indywidualnie każdemu uczniowi. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu. Nauczyciel danego przedmiotu wpisuje konkursy, imprezy, uroczystości w jakich uczestniczył uczeń. Wychowawca natomiast dopisuje do nich odpowiednią punktację. W razie zaginięcia dokumentacji klasowej ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie propozycji nauczycieli uczących w danej klasie.

 

Uczeń działający poza szkołą, aby otrzymać punkty musi reprezentować szkołę.

 

Uczniowi nie wolno opuścić szkoły w czasie planowych zajęć bez zgody wychowawcy klasy, dyrektora lub pielęgniarki. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły.

 

Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej liczby punktów z obu semestrów. Uczeń wzorowy nie może mieć więcej niż 5 punktów ujemnych.

 

Uczeń, który dopuścił się szczególnie drastycznych przewinień na terenie szkoły i poza nią, nie może otrzymać oceny poprawnej z zachowania.

 

Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów w przypadku udowodnienia następujących wykroczeń: używanie lub handel środkami odurzającymi, wyłudzanie pieniędzy, picie alkoholu lub uczestniczenie w zajęciach po jego spożyciu, wybryki chuligańskie (bójki), kradzież, molestowanie, fałszowanie dokumentów szkolnych, opuszczanie bez usprawiedliwienia powyżej 20% godzin w semestrze.

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

W SYTUACJACH DRASTYCZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU, A NIEPRZEWIDZIANYCH W REGULAMINIE, WYCHOWAWCA USTALA UCZNIOWI OCENĘ NAGANNĄ, NIE BIORĄC POD UWAGĘ LICZBY ZGROMADZONYCH PUNKTÓW.

 

Oborniki, 23.01.2017 r.

Copyright © 2017. P.Sz.P. im. St. Wyspiańskiego w Obornikach Rights Reserved.


Facebook